Regulamin Szkolnego Konkursu

pt. „Kim będę jak dorosnę?”


 1. Postanowienia ogólne:
 • Konkurs realizowany jest w ramach działań z zakresu doradztwa zawodowego.
 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – IV w Szkole Podstawowej w Krzywaczce.
 • Prace uczestników konkursu oceniane będą w następujących kategoriach:

– uczniowie klas I – II;

– uczniowie klas III – IV.

 • Dla laureatów konkursu przewidziano drobne upominki, dyplomy oraz pochwały.
 • Prace zostaną zaprezentowane na szkolnej wystawie.
 • Miejsce składania prac: gabinet pedagoga szkolnego.
 • Czas trwania konkursu: 18.03 – 19.04.2019r.
 • Organizatorzy konkursu:  mgr Katarzyna Gaweł, mgr Grzegorz Bochenek
 1. Cele konkursu:
 • Promowanie wiedzy o zawodach.
 • Uwrażliwienie dzieci na sprawy związane z wyborem zawodu.
 • Rozwijanie wyobraźni związanej z przyszłością zawodową.
 • Stworzenie możliwości do zaprezentowania zdolności plastycznych.
 1. Warunki przystąpienia do konkursu:
 • Opracowanie i przygotowanie jednej z niżej wymienionych form:
  • plakat formatu A4, A3 lub A2 w dowolnej technice plastycznej;
  • ulotka (format i technika wykonania dowolna).
 • Prace konkursowe powinny przedstawiać wybrany zawód.
 • Uczestnicy wykonują prace samodzielnie i indywidualnie. Każdy uczestnik konkursu wykonuje tylko jedną pracę.
 • Przy ocenie prac Komisja weźmie pod uwagę:

– samodzielność wykonania;

– walory artystyczne i estetyczne;

– ciekawą interpretację proponowanej tematyki – zawodu.

Comments are closed.

Skip to content