Cele priorytetowe Zintegrowanego Planu Działania na rok szkolny 2016/2017

  • Podnoszenie standardów bezpieczeństwa , w tym zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenie przyjaznego środowiska w szkole
  • Ochrona uczniów przed agresją, przemocą psychiczną i fizyczną w środowisku szkolnym, „Szkoła bez przemocy”, „ Szkoła bezpieczna w Sieci” i  różnymi szeroko rozumianymi uzależnieniami „ Szkoła wolna od używek” ( uzależnienia od dopalaczy, narkotyków, nikotyny, alkoholu, lekarstw, Internetu) , w tym wczesna diagnoza i interwencja w przypadkach zachowań ryzykownych, zgodnie z obowiązującymi procedurami
  • Promocja zdrowia, w tym zdrowego stylu życia i alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu
  • Podmiotowe traktowanie wszystkich zgłaszanych i zaobserwowanych problemów ucznia, aktywna współpraca placówki ze środowiskiem rodzinnym oraz różnymi instytucjami pomocowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny
  • Aktywizowanie uczniów do udziału w ogólnopolskich konkursach, projektach ,kampaniach i innych przedsięwzięciach profilaktyczno- edukacyjnych, w tym pozyskiwanie dla szkoły sponsorów i sojuszników
  • Wzmacnianie współpracy szkoły z rodziną, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych, zdezintegrowanych, będących w kryzysie, niezaradnych socjalnie lub wychowawczo, z problemem alkoholowym, z przemocą, w tym reagowanie w sytuacjach kryzysowych ( doświadczanie przez dziecko przemocy w rodzinie), wdrażanie procedur interwencyjnych

 

Szkolny koordynator d.s. bezpieczeństwa

Małgorzata Miś

 

Comments are closed.

Skip to content