Regulamin wypożyczania bezpłatnych podręczników

biblio10REGULAMIN
WYPOŻYCZANIA BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW
OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W KRZYWACZCE

Podstawa prawna: Art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572 z póz. zm.)

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. W roku szk. 2014/2015 w pierwszym tygodniu września każdemu uczniowi klasy pierwszej wychowawca klasy przekazuje pierwszą część darmowego podręcznika oraz podręcznik do zajęć j. angielskiego. Pozostałe 3 części wychowawca rozdaje po skończeniu części wcześniejszej.
2. W roku szkolnym 2015/2016 darmowe podręczniki otrzymują uczniowie klasy pierwszej (używane), drugiej (nowe) i czwartej ( nowe).
2a) Używane podręczniki są przydzielane uczniom w drodze losowania w
obecności rodzica ucznia.
3. Podręczniki zostają wprowadzone do dodatkowej ewidencji biblioteki szkolnej, stając się jednocześnie własnością organu prowadzącego szkołę.
4. Każdy podręcznik posiada numer ewidencyjny i pieczątkę biblioteki szkolnej.
5. Przed otrzymaniem podręcznika rodzic/opiekun zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i podpisania listy potwierdzającej odbiór podręczników.

§ 2.
Zasady wypożyczenia podręczników

1. Wypożyczenia z biblioteki dokonuje wychowawca klasy, który na podstawie protokołu pobiera podręczniki w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.
2. Podręczniki są wypożyczane nie później niż do dnia 15 września danego roku szkolnego.
3. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i godzinach uzgodnionych pomiędzy bibliotekarzem i wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników
4. Podręczniki są wypożyczane za potwierdzeniem rodziców/opiekunów ucznia.
5. Za zebranie potwierdzeń odpowiedzialny jest wychowawca danej klasy.

§ 3.
Zasady korzystania z darmowego podręcznika

1. Uczeń ma prawo korzystać z podręcznika zarówno w szkole , jaki w domu
(decyzja należy do wychowawcy klasy).
1a) Uczeń ma prawo korzystać z materiałów ćwiczeniowych stanowiących uzupełnienie podręcznika bez obowiązku zwrotu.
2. Dołączona do podręcznika płyta CD stanowi integralną część podręcznika i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem. Zgubienie płyty skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.
3. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem lub zgubieniem.
4. Przez cały okres użytkowania, uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki.
5. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw.
6. Zabrania się nanoszenia jakichkolwiek notatek, rysunków lub zaznaczeń oraz wyrywania, zaginanie kartek itp.).
7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika rodzic/opiekun zobowiązany jest poinformować wychowawcę klasy i nauczyciela bibliotekarza w celu ustalenia dalszych czynności postępowania.
8. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić.

§ 4.
Zakres odpowiedzialności za wypożyczone podręczniki

1. W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręcznika rodzic/opiekun zobowiązany jest niezwłocznie poinformować nauczyciela wychowawcę , który informuje nauczyciela bibliotekarza w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika rodzic/opiekun ucznia dokona zwrotu kosztów podręcznika.
3. Koszt podręcznika określony zostanie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczony na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota, o której mowa stanowi dochód budżetu państwa.
4. Przez zniszczenie podręcznika uznaje się umyślne spowodowanie przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, zabrudzenie, porysowanie, popisanie, rozerwanie, wyrwanie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika.
5. W wyjątkowych/spornych sytuacjach komisja w składzie: nauczyciele bibliotekarze, dyrektor lub wicedyrektor szkoły, wychowawca i pedagog, ustala stopień zniszczenia podręcznika. Decyzja komisji jest ostateczna.

§ 5.
Zasady zwrotu podręczników

1. Zwrotu podręczników do biblioteki dokonuje wychowawca klasy, który na podstawie protokołu oddaje podręczniki w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.
2. Podręczniki należy zwrócić do biblioteki nie później niż na 4 dni przed końcem danego roku szkolnego.
3. Wypożyczone podręczniki należy zwrócić wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (mapy, plansze, płyty CD).
4. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.
5. Zwrot podręcznika warunkuje rozliczenie się ucznia z biblioteką szkolną.
6. Wartość nieoddanych w terminie podręczników określa Dyrektor Szkoły.
7. W celu uzyskania od rodziców ucznia kosztu niezwróconego w terminie podręcznika, Biblioteka wysyła do Rodzica pisemne wezwanie.
8. W przypadku braku zwrotu wypożyczonych podręczników lub braku zapłaty za niezwrócone podręczniki szkoła sprawę skieruje na drogę postępowania sądowego.
9. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w ZPO, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.

§ 6.
Inwentaryzacja

1. Inwentaryzacja zasobów Biblioteki odbywa się raz w roku: po odbiorze podręczników od użytkowników danego roku szkolnego.
2. Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi ZPO najpóźniej do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych celem uzupełnienia zasobów.
3. W skład komisji inwentaryzacyjnej wchodzą: nauczyciel(e) bibliotekarz(e), dyrektor lub wicedyrektor ZPO, wychowawca danej klasy i pedagog.
4. Komisja inwentaryzacyjna ocenia stan podręczników i ustala stopień ich zaczytania lub zniszczenia.
5. Podręcznik jest zaczytany, jeśli 30% jego powierzchni ulegnie zniszczeniu lub zaczytaniu.
6. Wszystkie podręczniki zniszczone i zaczytane decyzją komisji inwentaryzacyjnej i stosownym protokołem skreśla się z Inwentarza i przekazuje na makulaturę.
7. Decyzja komisji jest ostateczna.

§ 7.
Postanowienia końcowe

1. Uczniowie i Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
2. Bibliotekarze zobowiązani są do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu Biblioteki na każde ich życzenie.
3. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
4. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
5. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników
które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.
Niniejszy Regulamin w chodzi w życie z dniem 1 września 2014 roku.

Skip to content