„Razem przeciwko przemocy”

Dnia 19 listopada, jak co roku, włączyliśmy się w obchody Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci.  W ramach Szkolnej Kampanii informacyjno – edukacyjnej pod hasłem: „Razem przeciwko przemocy” przygotowaliśmy gazetki tematyczne z zakresu przemocy domowej i rówieśniczej. Uczniowie brali czynny udział w pogadankach profilaktycznych, przygotowywali plakaty z hasłami nawołującymi do zaprzestania przemocy.  Zorganizowano także konkurs profilaktyczny pod hasłem: „Można inaczej – NIE dla przemocy” wraz z wystawą prac na szkolnym korytarzu.  Z kolei dla rodziców został przygotowany kącik informacyjny z materiałami informacyjno – edukacyjnymi ( broszury, ulotki na temat przemocy domowej, problemu alkoholizmu w rodzinie, procedura Niebieskie Karty – podstawowe informacje, instytucje pomocowe itp.)

Każde dziecko ma prawo do życia wolnego od przemocy fizycznej i psychicznej, zapis ten figuruje w artykule dziewiętnastym Konwencji o prawach dziecka. Polska ratyfikowała Konwencję w 1991 r. Od tego czasu podjęto w naszym kraju wiele działań, które poprawiły ochronę dzieci i młodzieży przed przemocą. Jednak nadal nie wszystkie dzieci są bezpieczne.

Pamiętajmy!

Każdy kto podnosi rękę na dziecko powinien zostać potępiony. W ten dzień warto to uświadamiać ludziom oraz zachęcać do bezzwłocznego reagowania, gdy najmłodszym dzieje się krzywda.

Pedagog szkolny
Katarzyna Gaweł

Comments are closed.

Skip to content