Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego pt.„ Moja bezpieczna droga do i ze szkoły”

 1. Postanowienia ogólne:
 • Konkurs realizowany jest w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa oraz Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.
 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – IV Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce.
 • Miejsce składania prac: gabinet pedagoga szkolnego.
 • Czas trwania konkursu: 01.10. – 30.10.2020r.
 • Dla laureatów konkursu przewidziano drobne upominki, dyplomy oraz pochwały.
 • Organizatorzy konkursu:  Katarzyna Gaweł,  Małgorzata Miś, Ewa Garbień
 1. Cele konkursu:
 • Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach.
 • Uświadomienie uczniom konieczności noszenia elementów odblaskowych.
 • Kształtowanie postaw i zachowań zapobiegających nieszczęśliwym wypadkom na drodze, szczególnie w okresie jesieni i zimy.
 1. Warunki przystąpienia do konkursu:
 • Uczestnik konkursu ma za zadanie samodzielnie wykonać pracę plastyczną w formacie A4 lub A3 w dowolnej technice plastycznej(kolaż, rysunek, plakat, malarstwo, wydzieranka, wyklejanka itp.) zgodnie z tematem. Pracę należy podpisać na odwrocie: imię, nazwisko, klasa. 
 • Komisja oceniając prace będzie brała pod uwagę:

– samodzielność wykonania;
– walory artystyczne i estetyczne;
– sposób ujęcia tematu konkursu, oryginalność.

Comments are closed.

Skip to content