Regulamin szkolnego konkursu profilaktycznego: „Można inaczej – NIE dla przemocy!”

 

 1. Postanowienia ogólne:
 • Konkurs jest jednym z  działań  profilaktycznych  w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej.
 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej w Krzywaczce.
 • Czas trwania konkursu: 04.11.2019 r. – 29.11.2019r.
 • Organizatorzy konkursu: Katarzyna Gaweł, Małgorzata Miś
 1. Cele konkursu:
 • Zwiększenie świadomości uczniów  na temat negatywnych  konsekwencji wynikających z występowania  zjawiska przemocy.
 • Poszerzenie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat problemu przemocy w rodzinie oraz przemocy  rówieśniczej.
 • Zmotywowanie do refleksji dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej, ukazanie pozytywnych przykładów rozwiązywania konfliktów.
 • Uwrażliwienie na krzywdę innych i reagowanie w przypadku bycia świadkiem przemocy.
 • Rozwijanie kreatywności i uzdolnień wśród uczniów.
 1. Warunek przystąpienia do konkursu:
 • Przygotowanie jednej z niżej wymienionych form:
  • praca plastyczna: plakat formatu  A3 i większy, wykonany dowolną techniką plastyczną;
  • wiersz.
 • Uczniowie przedkładają  samodzielnie wykonane prace plastyczne lub  literackie inspirowane własnymi obserwacjami i poglądami na temat przemocy.
 1. Kryteria oceny:
 • Zgodność pracy z tematyką konkursu.
 • Kreatywność i oryginalność w ujęciu tematu.
 • Staranność wykonania i ogólne wrażenie estetyczne.
 • Poprawność merytoryczna i językowa.
 1. Nagrody:
 • Dyplomy, pochwały oraz drobne upominki.
 • Prace zostaną zaprezentowane na szkolnej wystawie oraz w internetowej fotogalerii.
 • Prace złożone na konkurs staną się własnością organizatora i będą wykorzystywane do zadań profilaktyczno – edukacyjnych organizowanych na terenie szkoły.
 1. Ustalenia organizacyjne:
 • Termin składania prac: 29.11.2019 r.
 • Miejsce składania prac: gabinet pedagoga szkolnego.

Comments are closed.

Skip to content