Regulamin Szkolnego Konkursu pt. „Moja pasja początkiem drogi do kariery”

 1. Postanowienia ogólne:
 • Konkurs realizowany jest w ramach działań z zakresu doradztwa zawodowego.
 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII  w Szkole Podstawowej w Krzywaczce.
 • Prace uczestników konkursu oceniane będą w następujących kategoriach:

– uczniowie klas IV – VI;
– uczniowie klas  VII – VIII.

 • Dla laureatów konkursu przewidziano drobne upominki, dyplomy oraz pochwały.
 • Prace zostaną zaprezentowane na szkolnej wystawie.
 • Miejsce składania prac: gabinet pedagoga szkolnego.
 • Czas trwania konkursu: 10.01 – 11.02.2020 r.
 • Organizatorzy konkursu:  mgr Katarzyna Gaweł, mgr Grzegorz Bochenek
 1. Cele konkursu:
 • Promowanie swoich pasji i  wiedzy o zawodach .
 • Ukazanie roli zainteresowań w samopoznaniu oraz możliwości wykorzystania pasji w planowaniu ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej.
 • Stworzenie możliwości do zaprezentowania zdolności plastycznych.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi instrumentami promocji.
 1. Warunki przystąpienia do konkursu:
 • Opracowanie i przygotowanie jednej z niżej wymienionych form:
 • plakat formatu A4, A3 lub A2 w dowolnej technice plastycznej lub grafice komputerowej;
 • ulotka (format i technika wykonania dowolna);
 • prezentacja multimedialna w programie PowerPoint.
 • Prace konkursowe powinny być zgodne z tematyką konkursu.
 • Uczestnicy wykonują prace samodzielnie i indywidualnie. Każdy uczestnik konkursu wykonuje tylko jedną pracę.
 • Przy ocenie prac Komisja weźmie pod uwagę:

– samodzielność wykonania;
– walory artystyczne i estetyczne;
– kreatywność i oryginalność w ujęciu tematu.

Comments are closed.

Skip to content