Regulamin Szkolnego Konkursu Recytatorskiego „Najwyższa wartość – Ojczyzna!”

1. Cele konkursu:

 • Uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
 • Poszerzenie znajomości twórczości patriotycznej poetów polskich.
 • Rozwijanie zainteresowań literackich.
 • Poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu człowieka.
 • Kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
 • Upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.
 • Zainteresowanie uczniów poezją.

2. Warunki uczestnictwa:

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas III-VIII szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum.
 • Każdy uczestnik przygotowuje do recytacji jeden wiersz o tematyce patriotycznej. Recytowany utwór musi uzyskać akceptację nauczyciela bibliotekarza lub nauczyciela języka polskiego.
 • Czas występu nie może przekraczać 5 minut. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przerwania dłuższego występu.
 • Chęć udziału należy zgłosić do 26 października 2018 r. do swojego nauczyciela języka polskiego lub do nauczyciela bibliotekarza. Przy zgłoszeniu należy podać autora oraz tytuł recytowanego wiersza. Możliwa jest recytacja wiersza z podkładem muzycznym, charakteryzacją lub rekwizytem. Fakt ten należy zgłosić nauczycielowi w dniu zapisu.

3. Przebieg konkursu.

 • Konkurs odbędzie się 5 listopada 2018 r. o godz. 16.00 w sali gimnastycznej.
 • Uczestnicy konkursu rywalizować będą w 3 kategoriach wiekowych:

1) uczniowie klas: III – IV;
2) uczniowie klas: V – VI;
3) uczniowie klas: VII – VIII oraz III G.

 • Powołana komisja dokona oceny według następujących kryteriów:

1) dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie;
2) interpretacja tekstu;
3) kultura słowa;
4) ogólny wyraz artystyczny (np. mimika, uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój itp.).

 • W każdej grupie wiekowej zostanie wyłoniony zwycięzca, który otrzyma pamiątkowy dyplom oraz nagrodę rzeczową. Laureaci konkursu swoim występem uświetnią także szkolną akademię z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

 

Organizatorzy:

mgr Joanna Szafraniec
mgr Agata Trzebońska-Szary
mgr Tomasz Kukla