Regulamin Szkolnego Konkursu Ortograficznego
dla klas IV- VI Szkoły Podstawowej
w Krzywaczce rok szk. 2015/2016

Organizatorzy: mgr Agata Trzebońska-Szary, mgr Tomasz Kukla

Cele konkursu:
• kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy,
• rozbudzanie czujności ortograficznej,
• motywowanie uczniów do systematycznej pracy nad poprawnym posługiwaniem się językiem polskim,
• rozwijanie uzdolnień uczniów, ćwiczenie wytrwałości,
• uwrażliwienie na piękno języka ojczystego,
• integracja uczniów,
• promowanie uczniów najzdolniejszych.

Zasady konkursu:
• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VI Szkoły Podstawowej w Krzywaczce.
• Zakres wiadomości obejmuje znajomość reguł ortograficznych dotyczących pisowni: u, ó, ż, rz, h, ch, om, on, em, en, – cji, – ii,- i, pisownia małą i wielką literą, pisownia „nie” z różnymi częściami mowy.
• Chętni zgłaszają się do organizatorów do 11.12.2015r.
• Konkurs odbędzie się w 17.12.15r. w uprzednio wskazanej przez organizatorów sali.
• Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach: tekst pisany ze słuchu, test wyboru i uzupełnień.
• Konkurs trwać będzie ok. 45 minut.
• Prace poprawiać będzie jury w składzie: mgr Agata Szary oraz
mgr Tomasz Kukla.
• ogłoszenie wyników nastąpi 21.12.2016r.

Zapraszamy!!!

Comments are closed.

Skip to content