Deklaracja dostępności

Wstęp
Zespół Placówek Oświatowych im. św. Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://zpokrzywaczka.pl/

Podmiot
Zespół Placówek Oświatowych im. św. Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce
Krzywaczka 41, 32-442 Krzywaczka
tel. 12 273 00 30
email: zpo_krzywaczka@wp.pl

Data publikacji strony internetowej: 15.02.2015 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 23.03.2020 r.

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. Część  plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo,
  2. Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
  3. Filmy  nie  posiadają napisów  dla  osób  głuchoniemych,
  4. Zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-03-19

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Zespołu Placówek Oświatowych im. św. Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Ryszard Mecha
e-mail: ryszard.mecha@zpokrzywaczka.pl
Telefon: 12 273 00 30

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Budynek nie posiada podjazdu na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Budynek w części przedszkola posiada windę.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
W  sekretariacie szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, teren wokół szkoły, korytarze przy salach lekcyjnych, sale przedszkola.
Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

Skip to content