„ Dzieci to też ludzie, którym przysługują prawa”- informacje o Rzeczniku Praw Dziecka

Pamiętajmy ,że podmiotem troski Rzecznika są wszystkie dzieci.
Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży Praw Dziecka, a w szczególności: prawa do życia i ochrony zdrowia, prawa do wychowania w rodzinie, prawa do godziwych warunków socjalnych i prawa do nauki.
Zadania Rzecznika:
• zapewnienie dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości.
• ochrona dzieci przed przejawami przemocy, okrucieństwa i wyzysku
• ochrona przed demoralizacją, zaniedbaniem i innymi formami niewłaściwego traktowania małoletnich
• propagowanie praw dziecka,
• organizowanie akcji i kampanii społecznych na rzecz lepszej ochrony dzieci
Dziecięcy Telefon Zaufania do Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

Pedagog
mgr Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content