Konkurs profilaktyczny „Uzależnienia – nie bądź obojętny”

Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach
programu
Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

 

REGULAMIN

CEL KONKURSU:
1. Promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych.
2. Zaangażowanie młodzieży do działań profilaktycznych.
3. Zainspirowanie kreatywności młodzieży w procesie zdobywania różnorodnych umiejętności życiowych.
4. Uświadomienie młodzieży zagrożeń związanych z uzależnieniami.
5. Uzyskanie oryginalnych projektów prac, promujących zachowanie zdrowego trybu życia.

UCZESTNICY KONKURSU:
• Konkurs jest adresowany do uczniów kl. I-III Gimnazjum

PRACE KONKURSOWE:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest opracowanie i przygotowanie jednej z niżej wymienionych propozycji:
• Ulotki profilaktycznej (ulotka powinna zawierać hasło, część merytoryczną oraz propozycję graficzną, dowolna technika).
• Pracy plastycznej w formie plakatu profilaktycznego (plakat powinien zawierać hasło, dowolna technika, format A3).
Prace konkursowe powinny być związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom (np. nikotynizm, alkohol, narkotyki, dopalacze, komputer, itp.) – ze szczególnym zwróceniem uwagi na negatywne konsekwencje.
1. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane:
imię i nazwisko autora pracy, klasa.
2. Prace należy wykonać indywidualnie.
3. Każdy uczestnik ma prawo złożyć nie więcej niż jedną pracę konkursową.

PRZEBIEG KONKURSU:
1. Konkurs rozpoczyna się 26 stycznia 2015 r. a kończy 3 marca 2015 r.
2. Prace należy złożyć do 2marca 2015 r. u pedagoga szkolnego, p. Agnieszki Łabędź
lub nauczyciela plastyki, p. Małgorzaty Susarskiej
3. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej.
4. Komisja oceniać będzie:
– profilaktyczny przekaz treści,
– kreatywność, oryginalność i pomysłowość,
– formę estetyczną pracy.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi 6 marca 2015 r.
6. Autorzy prac nagrodzonych zostaną poinformowani o wynikach konkursu przez organizatorów.
7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.
8. Lista nagrodzonych i ich prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz zaprezentowane w holu szkoły.

UWAGI KOŃCOWE:
1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
2. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatorów konkursu
i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno-edukacyjnych na terenie szkoły.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

organizatorzy
mgr Agnieszka Lipczyńska-Łabędź
mgr Małgorzata Susarska

Comments are closed.

Skip to content