„Prawa i obowiązki uczniów z dysleksją”

Istnieją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, które wychodzą naprzeciw potrzebom uczniów dyslektycznych. Gwarantują one określone prawa i przywileje, jak również wyznaczają pewne obowiązki względem szkoły.

Zapamiętajmy!

Prawa uczniów z dysleksją to nie przywileje, ani zwolnienie od pracy, lecz stworzenie właściwych warunków do uczenia się dziecka i pracy nad swoim problemem

Uczniowie dyslektyczni mają prawo:
• do wczesnej diagnozy psychologiczno- pedagogicznej,
• do wczesnej specjalistycznej interwencji ( metody i formy nauczania dostosowane do potrzeb, możliwości i stylu uczenia się, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) ,
• dostosowania wymagań szkolnych i sposobu oceniania do możliwości ucznia (nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać wskazań zawartych w opinii wydanej przez poradnię);
• zwolnienia z nauki drugiego języka obcego w przypadku uczniów ze stwierdzoną głęboką dysleksją
• dostosowania form i metod pracy podczas sprawdzianów i egzaminów

 

Uczniowie dyslektyczni mają obowiązek wykazać się przed nauczycielami swoją pracą nad przezwyciężaniem trudności.
Z kolei rodzice mając na uwadze , że problem dysleksji może się pogłębiać w wyniku zaniedbania dydaktycznego, powinni podjąć systematyczną współpracę ze szkołą oraz pracować nad trudnościami w domu, wypełniając tym samym zalecenia zawarte w opinii psychologiczno- pedagogicznej.

Pedagog
M. Miś

Comments are closed.

Skip to content