REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Kapliczki przydrożne mojej okolicy”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski
w Krzywaczce.
2. Osoba odpowiedzialna – organizator: mgr Maciej Matoga nauczyciel w Szkole Podstawowej w Krzywaczce, kontakt: konkurs.krzywaczka@gmail.com .

§ 2 Cele konkursu

1. Celem konkursu jest:
• zainspirowanie do twórczego spojrzenia na piękno kapliczek przydrożnych gminy Sułkowice,
• rozwijanie wrażliwości artystycznej i poznania miejsc mało znanych,
• kształtowanie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu,
• poznanie motywów stawiania kapliczek przydrożnych,
• prezentacja twórczości dzieci i młodzieży w dziedzinie fotografii.

§ 3 Zasady uczestnictwa

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I – VIII uczęszczający do szkół podstawowych w gminie Sułkowice.
2. Zadaniem konkursowym jest sfotografowanie kapliczki przydrożnej znajdujących się obrębie gminy Sułkowice.
3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
• klasy I – IV,
• klasy V – VIII.
4. Konkurs odbywa się w terminie od 20 kwietnia do 18 maja 2022 r.
5. Konkurs jest jednoetapowy.
6. Konkurs przygotowuje i przeprowadza Organizator wraz z komisją konkursową w skład, której wchodzą: przewodniczący – organizator; nauczyciel informatyki i nauczyciel plastyki.
7. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę w pliku JPG na adres e-mail: konkurs.krzywaczka@gmail.com.
8. Nadesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), w tym na jego wizerunek.
9. Prace konkursowe podlegające ocenie muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były publikowane ani nagradzane.
10. W tytule pliku JPG oraz w treści emaila autor zdjęcia musi podać:
• tytuł pracy (miejsce zrobienia zdjęcia);
• imię i nazwisko autora;
• nazwę szkoły;
• klasa;
• datę wykonania pracy.
11. Zaleca się, aby prace zostały wysłane z jednego adresu email np. szkolnej poczty elektronicznej.

§ 4 Kryteria oceny

1. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
• zgodność z tematem przewodnim,
• atrakcyjność fotografowanych obiektów,
• umiejętności artystyczne autora pracy (m. in. kompozycja, oryginalność w ujęciu tematu),
• dobór tytułu w odniesieniu do treści fotografii.

§ 5 Terminarz

1. Konkurs trwa od 20 kwietnia do 18 maja 2022 r. Prace konkursowe przysłane po 18 maja br. nie będą oceniane.
2. Komisja konkursowa zbierze się 20 maja 2022 r.
3. Ogłoszenie wyników konkursu będzie miało miejsce 23 maja 2022 r.
4. Nazwiska nagrodzonych i wyróżnionych uczestników zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce.

§ 6 Nagrody

1. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w danej kategorii oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
2. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Krzywaczce.
3. O wynikach laureaci konkursu zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Nagrody oraz dyplomy zostaną przekazane do szkół.

§ 7 Prawa autorskie

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego prezentowania i publikowania fotografii konkursowych w celach promocyjnych na stronach internetowych oraz w wydawnictwach elektronicznych.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Decyzje Komisji Konkursowej oraz Organizatora podjęte we wszystkich sprawach są ostateczne.
2. Nadesłane w ramach Konkursu prace nie będą zwracane autorom.
3. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za przesłane pliki, które były uszkodzone.
4. Fotografie, na których będzie znajdować się: wizerunek człowieka lub jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
5. Jury nie będzie oceniać prac niespełniających warunków podanych w regulaminie.
6. Wszelkie pytania proszę kierować do p. Macieja Matogi za pośrednictwem email: konkurs.krzywaczka@gmail.com
7. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
8. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez rodziców lub prawnych opiekunów.
9. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w owiązujących przepisach prawa.

Comments are closed.

Skip to content