REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU MULTIMEDIALNEGO PT.: „WOKÓŁ KSIĄŻKI”

Cele konkursu:
• Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną;
• Kształtowanie umiejętności selekcji informacji;
• Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji.
• Poszerzenie wiadomości o książce

Uczestnicy konkursu:
uczniowie klas I-III Gimnazjum w Krzywaczce

Forma pracy:
prezentacja wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office)
Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy.

Termin składania prac w bibliotece:
28.04.2015r.

Kryteria oceniania:
– Zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu.
– Poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji.
– Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.
– Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści.
– Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.
– Ogólne wrażenie estetyczne.

Organizator:
mgr A. Lipczyńska-Łabędź
pedagog

Comments are closed.

Skip to content