Regulamin Szkolnego Konkursu Profilaktycznego pod hasłem  „Nałogi niszczą zdrowie”

 1. Postanowienia ogólne:
 • Konkurs realizowany jest w ramach promocji zdrowego i aktywnego stylu życia oraz profilaktyki uzależnień.
 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej w Krzywaczce.
 • Czas trwania konkursu: 22.04.2022r. – 23.05.2022r.
 • Organizatorzy konkursu:  mgr  Katarzyna Gaweł, mgr Małgorzata Miś, mgr Ewa Garbień
 1. Cele konkursu:

 promowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia, wolnego od używek;

 • propagowanie zachowań prozdrowotnych, szczególnie alternatywnych form spędzania wolnego czasu;
 • podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji uzależnień;
 • rozwijanie i pobudzanie wyobraźni oraz kreatywności twórczej.
 1. Warunek przystąpienia do konkursu:
 • Przygotowanie jednej z niżej wymienionych form:
 • Praca plastyczna: plakat formatu  A3 i większy, wykonany dowolną techniką plastyczną.
 • Komiks rysunkowy: format A4 lub A3, wykonany dowolną techniką plastyczną.
 • Grafika komputerowa.
 • Historyjka animowana w programie Scratch.
 1. Kryteria oceny:
 • Zgodność pracy z tematyką konkursu.
 • Kreatywność i oryginalność w ujęciu tematu.
 • Staranność wykonania i ogólne wrażenie estetyczne.
 • Poprawność merytoryczna i językowa.
 1. Nagrody:
 • Dyplomy oraz drobne upominki.
 • Prace zostaną zaprezentowane na szkolnej wystawie oraz w internetowej fotogalerii.
 • Prace złożone na konkurs staną się własnością organizatora i będą wykorzystywane do zadań profilaktyczno – edukacyjnych organizowanych na terenie szkoły.
 1. Ustalenia organizacyjne:
 • Termin składania prac: 23.05.2022r.
 • Miejsce składania prac: gabinet pedagoga szkolnego.

Comments are closed.

Skip to content