Regulamin Szkolnego Konkursu Profilaktycznego „Wolni od uzależnień”

Postanowienia ogólne:

 • Konkurs realizowany jest w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki
 • Adresatami projektu są uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej i I – III Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Krzywaczce
 • Czas trwania konkursu: 05.05.2016 – 16.05.2016r.
 • Organizatorki : Małgorzata Miś, Katarzyna Gaweł, Małgorzata Susarska

Cele konkursu:

 • Promowanie pozytywnej profilaktyki uzależnień , w tym kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od nałogów
 • Podniesienie kompetencji uczniów w dziedzinie profilaktyki uzależnień na temat zagrożeń płynących z uzależnień
 • Kształtowanie postaw asertywnych wobec zachowań ryzykownych oraz odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz najbliższych

Warunki przystąpienia do konkursu:

 • Wykonanie jednej z niżej wymienionych form:
 • Plakat profilaktyczny
 • Ulotka profilaktyczna
 • Technika wykonania prac dowolna/ format prac dowolny
 • Praca powinna nawiązywać do tematu konkursu „ Wolni od uzależnień” , w tym przedstawiać szkodliwość i zagrożenia związane z używkami ( nikotyna, alkohol, dopalacze, narkotyki  )

Kryteria oceny:

 • Profilaktyczny przekaz treści
 • Oryginalność i pomysłowość
 • Estetyka wykonania

Nagrody:

 • Dyplomy, oceny z plastyki oraz pochwały za aktywny udział w konkursie
 • Wystawa prac w szkolnym holu oraz internetowej fotogalerii

Inne uwagi:

 • Prace złożone na konkurs staną się własnością organizatorów i będą wykorzystywane do celów edukacyjno- profilaktycznych

 

 

Comments are closed.

Skip to content