„Słowa ranią na całe życie” Kilka słów o przemocy psychicznej

 Liczne badania dowodzą, że przemoc werbalna jest powszechnie stosowana w kontaktach rodziców z dziećmi, zwłaszcza w okresie dorastania dzieci, kiedy nasilają się konflikty na linii rodzic-dziecko. Połowa dzieci doświadcza poniżania i innych form przemocy werbalnej ze strony osób dorosłych, głównie rodziców.


 Większość rodziców jest nieświadoma, że przemoc psychiczna, w tym przemoc werbalna, czyli m.in. krzyk, kpiny, poniżające, oceniające sformułowania, wulgaryzmy, zwłaszcza kiedy występują w dużym nasileniu i przez dłuższy czas, mogą wywierać negatywny wpływ na rozwój dzieci i pociągać za sobą długofalowe skutki.
 Badania konsekwencji rodzicielskiej agresji słownej wykazują szereg skutków psychologicznych, poznawczych i społecznych występujących u dziecka, nie tylko w czasie, gdy jest ono narażone na przemoc werbalną, ale także w późniejszych okresach, kiedy przemoc ta już ustała.

Ofiarami przemocy emocjonalnej są
• dzieci wychowujące się w rodzinach, w których krzyk, ordynarny, prostacki język, brak szacunku do drugiego człowieka są stałym, utrwalonym sposobem codziennego funkcjonowania
• dzieci z rodzin, w których słowa są dobierane starannie i celnie, upokorzenie jest wpisane w metodę wychowawczą, a chłód emocjonalny postrzegany jako cnota
Krzywdzenie dzieci służy rozładowaniu rodzicielskiej złości, frustracji. Niesie ze sobą fałszywy przekaz wychowawczy, który utrwala w dziecku informacje o jego nagannym zachowaniu lub postawie.
Następstwami długotrwałej agresji słownej mogą być:
• choroby psychosomatyczne, depresja
• urazy psychiczne
• stosowanie przemocy w relacjach rówieśniczych
• zachowania przestępcze
• problemy w nauce
• niska samoocena
• izolacja, poczucie osamotnienia
• trudności w budowaniu relacji interpersonalnych
• skłonność do sięgania po używki
Rodzicu , Zapamiętaj!
Krzywdzenie psychiczne dziecka ,dokonywane w relacjach rodzinnych jest utożsamiane z przemocą domową, powodującą konieczność działania określonych służb w ramach procedury „Niebieskie Karty”
Słowa dają moc!
Chwal swoje dziecko i wspieraj je w trudnych sytuacjach!
Przypominaj mu, że jest kochane i akceptowane!

„ Słowa ranią na całe życie , szczególnie te od osób najbliższych.
Zatem, pomyśl zanim zranisz swoje dziecko „

Pedagog
mgr Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content