„ Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”

  • CIMG6891
  • CIMG6892
  • CIMG6893
  • CIMG6895
  • CIMG6896
  • CIMG6897
  • CIMG6898
  • ortogr gimnazjum
  • seria-4-6-zdjecie
  • seria-z-Bratkiem-zdjecie

Metoda ORTOGRAFFITI to kompleksowy system pomocy uczniom mającym trudności w nauce ortografii oraz uczniom ze stwierdzoną dysleksją. Program ten uzyskał rekomendację Polskiego Towarzystwa Dysleksji, a jego twórcą jest Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.
Metoda ta zalecana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do indywidualizacji pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Tym samym umożliwia realizację pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole zgodnie z Rozporządzeniem MEN.Założeniem metody jest pokonanie trudności w czytaniu i pisaniu w każdym wieku i na każdym etapie edukacyjnym.
Autorami zeszytów ćwiczeń przeznaczonych dla poszczególnych etapów edukacyjnych są pasjonaci, a zarazem specjaliści w dziedzinie dysleksji. Zeszyty rekomendowane przez Operon przeznaczone są zarówno do pracy terapeutycznej w szkole i w domu.
Propozycje :
I etap edukacyjny: klasy I-III Szkoły Podstawowej „ Ortograffiti z Bratkiem”
Pakiet zalecany szczególnie dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu, niedostymulowanym dydaktycznie ,z obniżoną koncentracją, z ryzykiem dysleksji, nadpobudliwością oraz problemami wychowawczymi. Zeszyty ćwiczeń rozwijają umiejętność czytania i pisania, a jednocześnie rozbudzają gotowość i motywację do uczenia się.
II etap edukacyjny: klasy IV-VI Szkoły Podstawowej „ Ortograffiti”, „ Ortograffiti Miks” Poziom pierwszy, Poziom drugi
Oprócz stymulowania funkcji poznawczych ważnych w nauce czytania i pisania praca terapeutyczna w tych zeszytach koncentruje się na przypominaniu i utrwalaniu zasad ortografii, kształceniu i sprawdzaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem, a także na rozwijaniu form wypowiedzi pisemnej i ustnej.
III Etap edukacyjny: klasy I-III Gimnazjum „ Ortograffiti”
Pakiet przeznaczony dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia). Proponowany zestaw ćwiczeń ukierunkowany jest na doskonalenie umiejętności poprawnego pisania, kształcenia i rozumienia czytanego tekstu, a także wdrażania uczniów do samodyscypliny.
Pozycje dodatkowe:

„Ortograffiti. Matematyka bez trudności dla klas IV-VI”
Zeszyt ćwiczeń przeznaczony dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki lub ryzykiem dyskalkulii. Zadania zachęcają dziecko do nauki matematyki i rozwijają umiejętności matematyczne na poziomie podstawowym.
„ Ortograffiti. Od dysgrafii do kaligrafii dla klas IV-VI”
Pakiet przeznaczony jest dla uczniów ze stwierdzoną dysgrafią lub jej ryzykiem. Obszarem oddziaływania jest w tym wypadku poziom graficzny pisma.
Więcej informacji na temat programu na www.ortograffiti.pl
Korzyści wynikające z pracy Metodą Ortograffiti:
Dziecko:
• Rozwija pamięć, koncentrację uwagi, logiczne myślenie, percepcję wzrokową, słuchową i sprawność grafomotoryczną
• Osiąga postępy w pisaniu w zakresie poprawności ortograficznej oraz poziomu graficznego pisma
• Lepiej i szybciej czyta,( poprawia technikę czytania i rozumienia czytanego tekstu), rozwija słownictwo i poszerza wiedzę
• Rozwija sprawność językową w zakresie form wypowiedzi ustnych i pisemnych
• Osiąga lepsze wyniki w nauce ( wzrasta jego motywacja do uczenia się )
W naszej placówce w pracy terapeutycznej wykorzystujemy powyższe pakiety i pracujemy z uczniami Metodą Ortograffiti. Do ćwiczeń w tym zakresie zachęcamy także rodziców w domu.
Rodzice w trosce o prawidłowy rozwój psychofizyczny swoich dzieci powinni wypełniać zalecenia zawarte w opinii psychologiczno- pedagogicznej.
Świadoma i mądra współpraca ze szkołą oraz systematyczne ćwiczenia terapeutyczne prowadzone w domu stworzą właściwe warunki do odniesienia przez dziecko sukcesu edukacyjnego.

Pedagog
mgr Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content