Szkolny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego – Odblaskowa Szkoła 2014

Szkolny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego w ramach programu „Odblaskowa Szkoła”


Szkolny koordynator projektu: M. Miś Współpraca : R. Mecha, T. Trzeboński, M. Susarska
I. Adresaci konkursu: Wszyscy uczniowie z klas I-VI Szkoły Podstawowej
II. Cele konkursu
1. Propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym
2. Wyposażenie uczniów w wiadomości niezbędne do rozumienia zasad świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym
3. Utrwalenie znajomości przepisów o ruchu drogowym
4. Kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny sytuacji na drodze oraz podejmowania właściwych decyzji
III. Charakterystyka konkursu:
1.Konkurs przebiegać będzie w II etapach:
a) części teoretycznej – Test przeznaczony dla uczniów klas I – III oraz IV-VI
b) części praktycznej – Prawidłowe poruszanie się na terenie „Miasteczku ruchu drogowego”
2. Każdy uczestnik konkursu rozwiązuje taki sam test przeznaczony dla uczniów w swojej kategorii wiekowej.
3. Test składa się z pytań jednokrotnego wyboru w tym:
a) czas rozwiązywania testu nie może przekraczać 40 minut.
b) maksymalna ilość punktów do zdobycia: 35 pkt (klasy I – III), 40 pkt (klasy IV – VI)
c) do części praktycznej przystępują uczniowie, którzy osiągnęli odpowiednią ilość punktów dla swojej kategorii wiekowej
4. Część praktyczna egzaminu obejmuje sprawdzenie umiejętności:
a) wykonania manewrów: włączania się do ruchu, skręcania w prawo, skręcania w lewo, zawracania, wymijania, omijania i zatrzymywania
b) stosowania się do znaków i sygnałów drogowych
c) czas trwania egzaminu nie może przekraczać 10 minut.
IV. Punktacja i klasyfikacja
1) Odpowiedź pisemna prawidłowa – 1 punkt. Odpowiedź pisemna nieprawidłowa lub brak odpowiedzi – 0 punktów.Zwycięża zawodnik, który uzyskał największą ilość punktów.
2) W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej uczniów tej samej liczby punktów przeprowadzony zostanie dodatkowy test.
3) Każde prawidłowe wykonanie manewru, przejazd zgodny z przepisami ruchu drogowego – 1 punkt. Każde nieprawidłowe wykonanie manewru, przejazd niezgodny z przepisami ruchu drogowego – 1 punkt karny.

Zgłoszenia do udziału w konkursie prosimy kierować do p. R. Mechy w terminie do 19 września 2014 r. ( tj,. czwartek).

Zespół organizacyjny

Comments are closed.

Skip to content