„ Z gabinetu terapeuty”

” Z gabinetu terapeuty”

We współczesnej edukacji eksponuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną, której podstawę stanowi odpowiednio postawiona diagnoza psychopedagogiczna, wskazująca formy działań i zalecenia do trafnego i skutecznego udzielania pomocy

(Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz.U. Poz. 532)

Nie można zapominać, że największą radość i motywację do nauki przynosi dziecku pokonanie trudności i  osiągnięcie sukcesu edukacyjnego.

Zatem „Mów dziecku, że jest dobre, że chce, że potrafi „

Janusz Korczak

Specyficzne trudności w uczeniu się to „termin odnoszący się do zaburzonego funkcjonowania dziecka w szkole, gdy jego postępy edukacyjne pozostają na poziomie istotnie niższym niż oczekiwany ze względu na: wiek życia, sprawność intelektualną mieszczącą się w granicach normy, sprzyjające rozwojowi warunki środowiskowe i dydaktyczne” (m. Bogdanowicz, O dysleksji…)

Specyficzna rozwojowa dysleksja to zaburzenie manifestujące się trudnościami w nauce czytania mimo stosowanych konwencjonalnych metod nauczania, normalnej inteligencji i sprzyjających warunków społeczno-kulturowych. Jest spowodowana zaburzeniami rozwoju podstawowych zdolności poznawczych, które uwarunkowane są konstytucjonalnie .

Ryzyko dysleksji – termin stosuje się wobec dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym , wykazujących wybiórcze zaburzenia w rozwoju psychoruchowym. Zaburzenia te mogą warunkować wystąpienie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu.
Termin stosuje się również w odniesieniu do uczniów zerówki i edukacji wczesnoszkolnej, którzy napotykają na pierwsze, lecz nasilone trudności w nauce – pomimo inteligencji w normie, dobrze funkcjonujących narządów zmysłu, właściwej opieki wychowawczej i dydaktycznej w domu oraz szkole .

Dysleksja to specyficzne trudności w osiągnięciu umiejętności sprawnego czytania, które powinno być płynne, biegłe, wyraziste i poprawne pod względem rozumienia treści w aspekcie dosłownym, interpretacyjnym, krytycznym, kreatywnym, a nie jest, gdyż zakłócają je charakterystyczne błędy zniekształcające obraz, brzmienie i znaczenie wyrazów, wolne tempo i brak całościowej techniki odczytywania słów i tekstów, niewystarczające zrozumienie istoty przeczytanych treści według podanych na wstępie wymagań.

Rodzaje dysleksji:

Dysleksja typu wzrokowego, u podłoża której zaburzenia percepcji i pamięci wzrokowej, powiązane z zaburzeniami koordynacji wzrokowo–ruchowej i wzrokowo – przestrzennej.

Dysleksja typu słuchowego – uwarunkowana zaburzeniami percepcji i pamięci słuchowej dźwięków mowy, najczęściej powiązana z zaburzeniami funkcji językowych.

Dysleksja integracyjna, w przypadku, gdy poszczególne funkcje nie wykazują zakłóceń, natomiast zaburzona jest ich koordynacja, czyli występują zaburzenia integracji percepcyjno-motorycznej.

Dysleksja typu mieszanego – gdy występują zaburzenia zarówno w percepcji słuchowej słowa, pamięci sekwencyjnej słuchowej, percepcji wzrokowej wyrazów, wzrokowej pamięci sekwencyjnej, pamięci wzrokowo–słuchowej oraz wyobraźni przestrzennej.

Dysortografia to specyficzne trudności w osiągnięciu umiejętności poprawnego pisania, które powinno być bezbłędne, zgodne z ogółem określonych zasad pisowni, interpunkcji i podstaw gramatyki, a nie jest, gdyż zakłócają je charakterystyczne błędy zniekształcające obraz, brzmienie i znaczenie: literowe, ortograficzne, interpunkcyjne, deformujące strukturę izolowanych wyrazów, zdań i sekwencji tekstu.

Dysgrafia to specyficzne trudności w osiągnięciu poprawnego poziomu graficznego pisma, które powinno być czytelne i estetyczne, a nie jest, gdyż zarówno elementy liter jak i/lub litery w wyrazach są niekształtne, nieproporcjonalne, niejednolicie położone w stosunku do liniatury, niespójne, a także nie jednokrotnie umieszczone w niewłaściwej liniaturze, zdarza się zagubienie liniatury zapisu.

Drodzy Rodzice

Jeśli Wasze dziecko ma trudności w nauce i jesteście tym zaniepokojeni, porozmawiajcie o tym z pedagogiem szkolnym.
Nie odmawiajcie wizyty w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i ewentualnej diagnozy. Specjaliści podpowiedzą Wam, jak wspierać dziecko i jak z nim pracować w domu, aby wspólnie odnieść sukces pedagogiczny.

Pedagog
mgr Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content